|  หน้าแรก  |  เกี่ยวกับบริษัท  |  กำลังการผลิตและเครื่องจักร |  การผลิต  |  ผลิตภัณฑ์อ้างอิง  |  คุณภาพ   |  สมัครงาน  |  ติดต่อบริษัท  |  แผนผังเว็ปไซด์ |
Japanese เลือกภาษา


         กำลังการผลิต
                   และเครื่องจักร

    
กำลังการผลิตของบริษัทแสดงถึงความมีศักยภาพใน
การผลิตสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะ
หากสามารถรองรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้ตาม
คำสั่งซื้อปริมาณมากได้ และไม่กระทบต่อการส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าย่อมทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ ซึ่งทาง
บริษัทเราเองมีเครื่องจักรที่ใช้สำหรับรองรับการผลิต
ปริมาณมากและเพียงพอต่อการผลิตสินค้าอย่างแน่
นอน บริษัทมีพนักงานที่มีความชำนาญ และมีการ
ตรวจสอบดูแลเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอภายใต้กระบวนการควบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Auto insertion

AOI inspection

ทุก ๆ กระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพ
การผลิตก่อนเสมอ เพื่อตรวจสอบความผิดพลาด
ในระหว่างการผลิตทำให้งานที่ผลิตออกไปไม่เสีย
หรือมีปัญหาโดยใช้ทั้งเครื่องตรวจสอบและใช้คน
ในการตรวจสอบเพื่อให้งานที่ออกไปจากกระบวน
การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกออกแบบไว้ก่อน
การผลิต เมื่อปัญหาต่าง ๆ ถูกป้องกันไว้แล้วจึงทำ
ให้งานที่ออกมามีคุณภาพ ซึ่งพนักงานทุกคนตระ
หนักถึงการทำงานตามขึ้นตอนที่วิศกรที่มีความ
เชี่ยวชาญได้ออกแบบไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม


นอกจากเครื่องจักรที่ใช้ภายในกระบวนการผลิตแล้ว
แล้วยังมีเครื่องทดสอบในการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ
ของสินค้า ให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น
เครื่องตรวจสอบการบรรจุสินค้าด้วยการสั่นสะเทือน
เครื่องอบไล่ความชื้น,เครื่องวัดอุปกรณ์ 2D,3D สำหรับ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตามรายการตรวจเช็ค เพื่อให้มั่นใจ
ในสินค้าที่ผลิต ที่มีการตรวจสอบทุกกระบวนการทุกขั้น
ตอน

Main facility
| หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท |กำลังการผลิตและเครื่่องจักร |การผลิต |ผลิตภัณฑ์อ้างอิง |คุณภาพ |สมัครงาน |ติดต่อบริษัท |แผนผังเว็ปไซด์
|เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต | ความสามารถในการผลิตของเครื่องจักรสารจากประธาณกรรมการ | ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท | โครงสร้างของบริษัท
| แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตใน SEC | ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ | กลุ่มลูกค้าของเรา |
VISITORS :

Copyrights (c) 2009 Summit Electronic Components Co., Ltd. All rights reserved